Návštevný poriadok

 

Národná kultúrna pamiatka – Nitriansky hrad

 

Článok 1 – Prístupnosť pamiatkového objektu 

 

Areálom sa rozumie celý pamiatkový objekt, teda všetky budovy, nádvoria, prístupové cesty a ďalšie časti objektu (ďalej len “areál”).

Vstupom do areálu sa návštevník zaväzuje rešpektovať tento návštevný poriadok a riadi sa pokynmi poverených pracovníkov pamiatkového objektu.

 

Areál sa podľa prístupnosti delí na tri časti:

 1. časti objektu voľne prístupné verejnosti počas otváracích hodín objektu
 2. časti objektu prístupné len so sprievodcom
 3. časti objektu verejnosti neprístupné

 

Článok 2 – Organizácia návštevnej prevádzky 

 

 1. Pokladňa objektu je otvorená počas sezóny apríl až október, v návštevných dňoch od 9:00 do 18:00.
 2. Prehliadkové okruhy sa delia na prehliadkové okruhy bez sprievodcu a prehliadkové okruhy so sprievodcom.
 3. Intervaly medzi jednotlivými prehliadkami určuje správa pamiatkového objektu. Návštevnícka kapacita prehliadkových okruhov i objektov je limitovaná prevádzkovými podmienkami objektu a bezpečnosťou návštevníkov.
 4. Prehliadky so sprievodcom sa konajú v skupinách s minimálnym počtom 15 návštevníkov. Toto nariadenie sa nevzťahuje na hodinové sprievody počas mesiacov júl a august. Skupina menšia než 15 návštevníkov platí jednorazový poplatok za sprievodcu 20€. Výnimky povoľuje riaditeľ objektu.
 5. Hromadným skupinám a jednotlivcom je možné zaistiť rezerváciu prehliadky. Presný dátum a čas začatia prehliadky je nutné dohodnúť so správou objektu minimálne 2 dni dopredu, a to písomne, telefonicky, e-mailom alebo cez objednávkový formulár. Ak sa objednaná skupina či jednotlivec nenahlási do 15 minút po dohodnutom čase prehliadky, rezervácia bude zrušená.
 6. Všetky hromadné skupiny, ktoré majú záujem o návštevu objektu, sú povinné nahlásiť sa vopred.

 

Článok 3 – Vstupné 

 

 1. Návštevníci sú povinní preukázať sa platnou vstupenkou pri vstupe do expozícií alebo na prehliadkový okruh, uchovať si ju po celú dobu prehliadky a na vyžiadanie ju znova predložiť.
 2. Vstupné sa od návštevníkov nevyberá vo vyhradených hodinách, ďalej počas bohoslužieb a v časoch daných riaditeľom objektu.

 

Článok 4 – Prehliadka pamiatkového objektu 

 

 1. Deťom do 15 rokov je povolený vstup do areálu len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov, ktorá zodpovedá za správanie dieťaťa.
 2. V areáli pamiatkového objektu je dovolené pohybovať sa len po vymedzených a vyznačených trasách.

 

Článok 5 – Ochrana a bezpečnosť kultúrnych pamiatok

 

 1. Návštevníci sú povinní riadiť sa v objekte pokynmi zamestnancov pamiatkového objektu. Pri neuposlúchnutí pokynov alebo príkazov vydaných v záujme bezpečnosti návštevníkov, ochrany objektov či zbierok bude návštevník z areálu vykázaný bez náhrady vstupného a jeho povinnosťou je areál opustiť.
 2. Pre ochranu objektu, návštevníkov a zbierok sú vonkajšie a vnútorné priestory monitorované kamerovým systémom so záznamom.
 3. Osobám pod vplyvom návykových látok (napr. alkohol, drogy) je vstup do areálu zakázaný.
 4. Vstup do objektu nie je povolený návštevníkom v znečistenom, nedostatočnom alebo inak nevhodnom oblečení či obuvi.
 5. V interiéroch pamiatkového objektu je zakázané fajčiť, manipulovať s ohňom, jesť či piť.
 6. Do objektu je zakázané vchádzať so zvieratami.
 7. Do Diecézneho múzea je zakázané vstupovať s objemnými batožinami.
 8. Je zakázané akokoľvek poškodzovať a ohrozovať objekt. Zakázané je najmä:
 9. dotýkať sa vystavených exponátov
 10. maľovať alebo akokoľvek inak poškodzovať steny
 11. rušiť hlukom (rozprávaním, hudbou, spevom, používaním mobilných telefónov a inou podobnou činnosťou) ostatných návštevníkov či výklad sprievodcu a tým akokoľvek znepríjemňovať ostatným návštevníkom návštevu objektu; nedodržanie tejto podmienky môže byť dôvodom k vykázaniu z prehliadky bez náhrady vstupného
 12. jesť, piť a žuť žuvačky v interiéroch pamiatkového objektu, vstupovať do nich so zmrzlinou, nápojmi, jedlom a podobne
 13. jazdiť v areáli objektu na bicykli, kolobežke, skútri a pod. (výnimka je udelená zamestnancom pamiatkového objektu, osobám telesne postihnutým a detským kočíkom)
 14. dotýkať sa sklenených vitrín, elektrických rozvodov, signalizačných zariadení, hasiacich prístrojov a akýchkoľvek ďalších technických zariadení
 15. vykonávať hygienické potreby na miestach nato neurčených (kríky, trávnik, záhrady)
 16. Výstup na vežu môže byť v prípade nepriaznivého počasia zrušený.

 

Článok 6 – Špecifické ustanovenia

 

 1. V celom objekte je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Výnimku zákazu môže správca pamiatkového objektu udeliť v súvislosti s vystúpením na kultúrnej alebo spoločenskej akcií.